بيانيه جمعي از فعالين دستگير شده در خصوص درياچه اروميه براي تجمع بزرگ دوم اسفند

یازار : tanış

بيانيه جمعي از فعالين دستگير شده در خصوص درياچه اروميه براي تجمع بزرگ دوم اسفند

 

سه‌شنبه  ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱۴ فوريه ۲۰۱۲

 

هواداران تيم شگفتي ساز تراختور، دانشجويان، بازاريان، كارگران، فعالين عرصه انتخابات، طرفداران اعلمي، دانش آموزان و ملت آذربايجان، بيانيه اي كه مي خوانيد خطابيه جمعي از دستگيرشدگان درخصوص نجات درياچهاروميه است. درياچه اي كه مي خشكد و جواناني كه باتوم، گاز اشك آور، زندان، حمله به منازل و ... نصيبشان مي شود. و دولتي كه حتي آب يك سد را براي نجات اين درياچه زيبا باز نمي كند.

علت را مي دانيم. ساختن كوير نمك در مركز آذربايجان و تسهيل در مهاجرت آذربايجانيها به مركز و شتاب سياست آسيميلاسيون. روي سخنمان بههمه اقشار است. چه آنان كه موافق انتخابات و آنهائي كه مخالف آن هستند. آنان كه مطالبات را در دالانهاي سياسي جستجو مي كنند و آنان كه اعتراض و مبارزه را برمي گزينند. به همه احترام مي گذاريم و حرفمان يك كلام است. براي درياچه اروميه و آذربايجان متحد شويم.

اگر نكته مشتركمان زبان مقدس مادريمان، درياچه زيبايمان و آذربايجان بزرگمان نيست، پس چيست؟

روز دوم اسفند ماه روز بزرگ و تاريخي خواهد بود. اگر دست در دست هم دهيم تا دنيا صدايمان را بشنود. نماينده اي كه بر عليه درياچه اروميه راي مي دهد و اعلام مي كند براي كردها هرچه از دستش برآيد خواهد كرد. به تعصب كرد بودن او احترام مي گذاريم. او كرد است و اعلام مي كند و افتخار هم مي كند. اما آذربايجاني عزيز نماينده ترك ما تاج الديني خائني است كه وزير امور خارجه را به مجلس مي كشاند و سوال مي كند كه چرا نام درياچه خزر را مازندران نمي خواند؟!!!

كرد، ترك خائن، فارس و ... همه بر ضد آذربايجان قدم برمي دارند و حال آنكه ما مانده ايم و خيابانهاي پر از مزدوران فاشيزم. در حمايت از فراخوان هواداران پرشور و شعور تراختور به خيابان مي آييم تا همه باهم براي نجات درياچه زيبايمان و آذربايجان عزيزمان از چنگال خون آلود فاشيزم فارس متحد شويم.

 جمعي از دستگير شدگان معترض

به خشكاندن درياچه اروميه

زمان تجمع: سه شنبه 2اسفند

ساعت 17

راسته كوچه به طرف استانداري